Inn i framtiden med systematisk klimaarbeid

Kommuner og næringsliv er pålagt å utarbeide klimaplaner, klimabudsjett og klimaregnskap samt beredskapsplaner for et endret klima. Det krever kompetanse og kapasitet i organisasjonene. Smart Innovation Norway tilbyr workshops hvor man går gjennom mulige scenarier og lærer hvordan man kan jobbe helhetlig og systematisk med klimarisiko.

For å få til en effektiv omstilling av organisasjonen når det gjelder klimaarbeid, er det avgjørende at alle involverte parter har en felles forståelse av risikofaktorene, mulige scenarier, risikovurderingen av disse og tiltakene som må gjøres.

– Bred forankring

Smart Innovation Norway bruker en forskningsbasert metode for å skape fremtidsbilder rundt scenarier beskrevet av FNs klimapanel (IPCC).

IPCCs scenarier ser ikke kun på temperaturøkning, men også på sosio-økonomiske faktorer. Dette bistår kommunene med å sikre klimaomstilling og tilpaskningstiltak på tvers av kommunale funksjoner, sektorer og ansvarsområder.

Fremsyn er en anerkjent metode for å få deltakerne til å reflektere og beskrive hvordan de ønsker at fremtiden skal se ut. Gjennom små innblikk i mulige virkeligheter kan man bedre vurdere hvilke beslutninger og tiltak som er nødvendige i dag, og Smart Innovation Norway har gjennomgående erfaring med denne metoden.

«Workshop som arbeidsform fungerer veldig bra. Man etablerer felles plattform og forståelse å diskutere og jobbe ut fra, og både bedrifter og kommuner har tatt med ideer til egne virksomheter. Dette fremmer ytterligere interkommunalt samarbeid rundt plan- og næringsutvikling».

Tilbakemelding etter gjennomført workshop i Nord-Troms
Workshop om klimarisiko. Foto: Manuela Freté
Når flere aktører skal jobbe sammen og systematisk med klimarisiko, er det mange ulike hensyn å ta. Workshops i regi av Smart Innovation Norway bidrar til å identifisere nå-situasjonen og hvor man ønsker å være i framtiden og hvilke, tiltak som må gjøre underveis for å komme dit. Foto: Manuela Freté

I 2023 gjennomførte Smart Innovation Norway seminarer i ulike deler av landet med til sammen 11 deltakende kommuner. I tillegg deltok næringsforeninger og representanter fra frivilligheten. 

– Målet vårt er å sørge for bred forankring i kommunene og hos næringslivet, og det oppnår vi best når representanter fra flest mulig aktører deltar, sier Brita Staal som leder klimaarbeidet hos Smart Innovation Norway.

Ulike scenarier

I løpet av workshopen gjennomgår man ulike scenarier hvor man bruker fremsyn for å skape tverrsektoriell forståelse av klimarisiko for kommunen som ansvarsmyndighet og virksomhet og næringslivet i regionen.

Hovedmålet er at deltakerne skal skape samarbeidsprosjekter som bidrar til omstilling eller tilpasning av sine samfunn.

Metoden kan oppsummeres som følger:

Illustrasjon på fremsyn, metoden som brukes på workshops om klimarisiko
Illustrasjon på fremsyn, metoden som brukes på workshops om klimarisiko. Smart Innovation Norway arrangerer klimaworkshops for kommunerog andre som trenger bistand til sitt klimaarbeid. Illustrasjon: Smart Innovation Norway

Grunnleggende innføring

Seminaret legger opp til en grunnleggende innføring i klimarisiko innenfor miljø, samfunn og økonomi, og deltakerne får innsikt i ulike omstillingsfaktorer som er relevante fram mot 2050. Det gjør at aktørene stiller sterkere i å planlegge og få forankring for planer på tvers av sektorer og funksjoner.

Fordeler med helhetlig og systematisk klimaarbeid:

  • Klimarisikoforståelse er svært viktig for kommunens planarbeid og oppfølging av planene, blant annet Plan- og bygningsloven og Nasjonal veileder for klimabudsjett og -styring.
  • Felles forståelse av hvordan klimaarbeidet berører kommunen og dens sentrale næringer og funksjoner.
  • Kompetanseheving og økt felles forståelse gir bedre samarbeid på tvers i organisasjonen og synergier med andre aktører.
  • Identifiserer felles tiltak i offentlig og privat sektor.
  • Økte muligheter for å få støtte til klimaomstilling- eller tilpasningstiltak fra statlige finansieringskilder.

Praktisk informasjon:

Gjennomføring: Digitalt eller fysisk
Varighet: 1 arbeidsdag
Omfang: 60 timer fordelt på to konsulenter (inkl. forarbeid, kunnskapsgrunnlag, fremsynsproduksjon, seminar og etterarbeid)
Kort beskrivelse:
– Deltakerne blir presentert for to framtidsscenarier gjennom en historiefortelling basert på framskrivninger av FNs klimapanel. Hvordan vil klima, natur, mennesker og næringsliv bli påvirket akkurat der dere holder til?
– Det første scenariet visualiserer framtiden slik den vil se ut i om vi fortsetter i samme tempo som i dag. Her åpner vi øynene til deltakerne på hvilke enorme utfordringer vi faktisk kan stå foran da.
– I det andre scenariet visualiseres en framtid der vi har nådd klima- og naturmålene våre. Her vises hvilke muligheter som ligger foran oss om vi klarer å disse målene.
– Deretter jobber deltakerne på tvers av siloer, avdelinger og etater for å indentifisere hva dette betyr for hver enkelt og hvilke tiltak som kreves.

Kontaktinformasjon

Brita Staal

Brita Staal
E-post: brita.staal@smartinnovationnorway.com

Manuela Freté
E-post: manuela.frete@smartinnovationnorway.com
Telefon: ++47 46805749