Halden viser vei i Kommune-Norge innen miljøvennlig oppvarming

Restvarme fra industriaktører kan gjøre Halden kommune til en foregangskommune i norsk målestokk innen energi. Hvis planene om et lavtemperaturnett for fjernvarme realiseres, blir grensekommunen først i Norge. 

Halden kommune har kartlagt ulike teknologiske løsninger for bruk av lavtemperatur fjernvarme til oppvarming i en ny bydel som er under planlegging.

Konseptutredningen har kommunen gjort sammen med konsulentselskapet COWI og innovasjons- og forskningsselskapet Smart Innovation Norway, og konklusjonen er åpenbar: Det mest gunstige er å benytte restvarme eksempelvis fra papirprodusenten Norske Skog Saugbrugs som ligger 1,5 kilometer fra planområdet.

Mindre utslipp

Arbeidet er utført i forbindelse med at Halden kommune skal bygge ut stasjonsområdet i den sørlige delen av sentrum. Bygningene skal inneholde boliger, kontorer, publikumsrettet virksomhet, muligens en svømmehall og parkering. De planlegger også ombygging av en kornsilo som ligger innenfor planområdet.

Fjernvarme, Halden kommune, stasjonsområdet, Norske Skog Saugbrugs
Bildet viser planområdet slik det er i dag. Kornsiloen ligger bak til venstre for den rosa sirkelen. Foto: Halden kommune

De fleste av dagens fjernvarmeanlegg er forbrenningsanlegg med tilhørende utslipp. Bruk av restvarme fra industrien er langt mer miljøvennlig, og moderne lavtemperatur fjernvarmeteknologi gir en betydelig lavere investeringskostnad.

Spillvarmen fra Saugbrugs holder en temperatur på 30-35 grader når den forlater fabrikken. Til sammenligning er temperaturen på vannet i Halden kommunes eksisterende fjernvarmeanlegg med vann fra det kommunale renseanlegget på 70-80 grader. Denne teknologien medfører et større varmetap i ledningsnettet.

I et lavtemperatur fjernvarmenett kan man operere med lavere temperaturer, og fordelene med denne teknologien er flere:

  • Varmetapet i ledningsnettet blir mindre
  • Rørene trenger mindre isolasjon                             
  • Ledningsnettet har en lavere investeringskostnad
  • Moderne bygninger med god isolasjon kan benytte seg av lavere temperatur til oppvarming
Emil Wingstedt, seniorforsker energimarkeder, fjernvarme. Foto: Kjetil Lier Svendsen
Emil Wingstedt, seniorforsker energimarkeder, fjernvarme. Foto: Kjetil Lier Svendsen

– I tillegg heves temperaturen på vannet ved hjelp av varmepumper enten hos leverandøren eller hos forbrukeren. Det betyr at man reduserer eventuelle utslipp fra forbrenningsanlegg, kommenterer Emil Wingstedt.

Han er seniorforsker på energimarkeder hos Smart Innovation Norway og har vært selskapets representant inn i prosjektarbeidet.

Godt isolerte bygninger

Begrenset kapasitet i det eksisterende fjernvarmenettet var blant årsakene til at Halden kommune initierte konseptutredningen om lavtemperatur fjernvarmeanlegg.

Flere kommunale bygninger er koblet til det eksisterende fjernvarmenettet og nyter godt av overskuddsenergien fra renseanlegget som leverer opp mot 1 MW effekt. Beregninger viser at den nye bydelen kommer til å få et estimert effektbehov på 4 MW, og dermed er dagens fjernvarmenett for lite til å kunne koble på flere forbrukere. 

En annen grunn til at Halden ønsket utrede et nytt og moderne fjernvarmenett, er at energibehovet i nye bygninger er annerledes enn i eldre bygninger. Den høye standarden på isolasjon i moderne bygg stiller helt andre krav til oppvarming, og da kan et lavtemperatur fjernvarmeanlegg gi nok varme.

En tredje årsak er Halden kommunes unike tilgang til energi fra industrien. Den aktuelle restvarmen fra Saugbrugs slippes i dag ut i elva Tista og går til spille. Ved å lede den inn i et fjernvarmeanlegg får man utnyttet en enorm energiressurs, og ved å bruke varmepumper til oppvarming, unngår man utslipp som ved tradisjonelle forbrenningsanlegg.

Fjernvarme, Halden kommune, stasjonsområdet, Norske Skog Saugbrugs
Norske Skog Saugbrugs ligger helt til høyre i kartutsnittet. Stasjonsområdet ligger i midten. Dagens eksisterende fjernvarmeanlegg i Halden har sitt utspring fra Remmen renseanlegg til venstre for stasjonsområdet. Det har for liten kapasitet til å møte effektbehovet fra den planlagte nye bydelen. Kart: Halden kommune

Samarbeidsavtale

Lavtemperatur fjernvarme åpner også opp for nye forretningsmuligheter siden teknologien tillater å ha prosumenter i systemet. Det innebærer at ulike tilknyttede aktører kan selge restvarme til nettet når de har overproduksjon og kjøpe varme når de trenger.

Dette er mest aktuelt for kunder som har overskuddsvarme hele året, som for eksempel datasentre.

Med en ferdig konseptutredning i hende, er det opp til Halden kommune å ta arbeidet videre og legge til rette for leverandører av fjernvarme. Blant annet må man utvikle en forretningsmodell som tar hensyn til energiprodusenten, fjernvarmeleverandøren og forbrukerne.

Hilde Marie Wold, Halden kommune. Foto: Anja Lillerud
Hilde Wold er en av Halden kommunes prosjektlederne for fjernvarmeprosjektet. Foto: Anja Lillerud

Ingar Orud fra kommunens avdeling Eiendom og Hilde Wold fra Samfunnsutvikling er prosjektledere for fjernvarmeutredningen i Halden kommune. Wold forteller at prosjektet har gitt kommunen nytt fokus på mulighetene for fjernvarme i Halden.

– Et fjernvarmeanlegg gjør at vi kan avlaste strømnettet og tilby andre oppvarmingsmuligheter til bygninger i Halden. Nå vet vi mer om potensialet Halden har når det gjelder fjernvarmeleveranser, og vi har økt kunnskap om å bruke lavere temperaturer i ledningsnettet, sier hun. 

Fjernvarmeprosjektet inngår i samarbeidsavtalen mellom Halden kommune og Smart Innovation Norway. Denne avtalen ble forlenget med tre år i mai 2023, og Wold forklarer at den har betydning for hele Smart City-arbeidet i kommunen.

– Smart Innovation Norway er en pådriver og bidragsyter til kommunens utviklingsarbeid innenfor ulike enheter. Vi er veldig fornøyde og ser fram imot nye prosjekter vi kan samarbeide om, sier hun.

NB! Onsdag 31. januar 2024 inviterer Halden kommune leverandører av fjernvarme til dialogkonferanse i Halden. Mer informasjon og påmelding finnes her.

Kontaktinformasjon

Emil Wingstedt

Seniorforsker energimarkeder, Smart Innovation Norway

Telefon: 905 05 230

Emil Wingstedt, seniorforsker energimarkeder, fjernvarme. Foto: Kjetil Lier Svendsen

Hilde Wold

Smart City Halden, Halden kommune

Telefon: 979 75 330

Anja Wingstedt

Avdelingsleder Smarte byer og samfunn, Smart Innovation Norway

Telefon: 458 82 878