Helgrønne industrihavner er snart en realitet

I fire år har Borg havn i Fredrikstad vært arena for utvikling og testing av nye energiløsninger gjennom et stort EU-prosjekt. Resultatene av prosjektet kan få den grønne omstillingen av norske havner til å skyte fart.

En av Norges grønneste industrihavner ligger i Fredrikstad. Borg Havn IKS har hatt et grønt omstillingsfokus i mange år og ligger i front med å bidra til å nå de nasjonale klimamålene. De er en foregangshavn i norsk sammenheng.

Per Olav Dypvik, Borg Havn
Per Olav Dypvik fra Borg Havn.
FOTO: Borg Havn IKS

Nøkkelordene for de siste årenes akselerering av Borg Havns grønne omstillingsprosess, er digitalisering og energistyring. En viktig bidragsyter har vært EUs H2020-prosjekt E-LAND.

– Vi har oppnådd gode resultater og gjort oss nyttige erfaringer som vi tar med oss i det videre arbeidet med å bli en helgrønn havn, sier Per Olav Dypvik, prosjektleder for E-LAND ved Borg Havn.

Energistyring og digitalisering

Sammen med prosjektpartnerne Schneider Electric og Smart Innovation Norway har de fått på plass et nytt energistyringssystem som gir havnen full kontroll over egen energiproduksjon og -forbruk. Systemet gir dem også innsyn i og mulighet til å styre og hente ut detaljerte data om energiforbruket i havnen.

For å få til dette har prosjektet digitalisert sentrale komponenter i havnen. Nå er det mulig å måle og samle inn relevant data som blir analysert og optimalisert ved bruk av kunstig intelligens.

I praksis betyr det driftsmessig effektivisering som for eksempel at kartlegging og fakturering av det reelle energiforbruket for alle aktører i havnen har blitt automatisert. Dette ble tidligere gjort manuelt. Digitaliseringen gjør det mulig for havnen og dens leietakere å optimalisere eget energiforbruk gjennom døgnet og etter sesong.

– På vei mot nullutslipp

Gjennom E-LAND har løsninger for sammenkobling og optimal utnyttelse av ulike fornybare energiressurser blitt integrert. Et batterisystem for lagring av fornybar energi er på plass, og prosjektet har eksperimentert med best mulig utnyttelse av termisk energiproduksjon og -lagring.

Per Olav Dypvik (hvit hjelm) fra Borg Havn forteller om batteribanken som er en viktig komponent i energistyringssystemet ved havna. FOTO: Smart Innovation Norway
Per Olav Dypvik (hvit hjelm) fra Borg Havn forteller om batteribanken som er en viktig komponent i energistyringssystemet ved havna. FOTO: Smart Innovation Norway

Mulighetene for lagring av energi gjør Borg Havn i stand til å delta på et digitalt marked (fleksibilitetsmarked) for kjøp og salg av strøm og effekt ut fra eksterne faktorer som pris, produksjon og etterspørsel. Her er potensialet for lønnsomhet stort.

Borg Havn fikk seks millioner kroner i støtte av EU til arbeidet i E-LAND. Samarbeidspartnerne Schneider Electric og Smart Innovation Norway fikk også EU-midler, og har hatt ansvaret for henholdsvis leveransen av teknologisystemer og integrasjonen av disse, og ansvaret for uttesting og for å nå prosjektets målsettinger.

– Gjennom E-LAND-prosjektet kan andre norske havner få et godt innsyn i og høste erfaringer fra hvordan Borg Havn systematisk har bygd opp og omstilt sin virksomhet for å bli en nullutslippshavn i framtida, sier teknologikoordinator Per Gjerløw i Schneider Electric.

Godt utgangspunkt

Tiltakene har gjort Borg Havn bedre rustet for en framtid med miljøvennlig produksjon av strøm og med pålitelig tilgang til fornybare energikilder. Denne robustheten gjør havnen mer fleksibel i bruk og produksjon av grønn energi. Nøkkelen til E-LANDs suksess ligger i å kunne benytte ulike energikilder knyttet til strøm og termisk energi, og å kunne styre produksjon, lagring og forbruk av energi.

Arbeidet i EU-prosjektet har bidratt til et godt utgangspunkt for den videre energiomstillingen av Borg Havn. Et eksempel er å bygge opp ladeinfrastruktur for elektrifisering av store havnekjøretøy som i dag bruker fossilt drivstoff.

– Resultatene fra Borg Havn viser et stort potensial. Det handler om optimalisering av hele prosessen fra produksjon til forbruk, og E-LANDs styringssystem er et hjelpemiddel for å oppnå det. Forskningsarbeidet er et eksempel til etterfølgelse for andre, sier Dieter Hirdes, ansvarlig for kommersialisering i Smart Innovation Norway.

FAKTABOKS E-LAND:

 • E-LAND er et forskningsprosjekt innenfor Horizon 2020, EUs åttende rammeprogram for forskning og innovasjon i perioden fra 2014 til 2020.
 • E-LAND-prosjektet hadde som mål om å utvikle verktøy for energisystemer som kan takle tekniske, forretningsmessige og sosiale utfordringer. Prosjektet skulle også vise hvordan verktøyene fungerer i praksis.
 • Borg Havn var testarena i E-LAND fra 2018 til 2022 og samarbeidet tett med prosjektpartnerne Schneider Electric Norge og Smart Innovation Norway.
 • Ved Borg Havn hadde Schneider Electric ansvaret for teknologiløsningene og integrasjon av disse. Smart Innovation Norway har hatt ansvaret for all uttesting og å sørge for at prosjektmålene ble oppfylt.

FAKTABOKS BORG HAVN:

 • Borg Havn er et interkommunalt selskap (IKS) som eies av kommunene Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler.
 • Havna er en profesjonell logistikk- og næringsaktør med sin hovedterminal på Øra industriområde i Fredrikstad i Østfold. Havna har flere andre terminaler der de viktigste er på Alvim i Sarpsborg og på Skjærhalden på Hvaler.
 • På Øra forvalter Borg Havn et område på litt over 5 mål (daa). Ca. 450.000 m2 er opparbeidet havne- og terminalområde inkl. lagerbygg, mens resterende arealer ligger i bakenforliggende område på Øra.   
 • På Alvim disponerer Borg Havn 67.500 m2, inkl. lagerbygg med et bakenforliggende område på ca. 11.500 m2.
 • Borg Havn har investert 13,5 millioner koner i et nytt landstrømanlegg med støtte fra Enova. Fra 2023 kan skip som anløper Øra-terminalen, få levert strøm fra land fra lokal solenergiproduksjon. Dette er mulig grunnet investeringer i solcelleanlegg og internt distribusjonsnett på havneområdet.
 • I fjor hadde Øra-terminalen 873 skipsanløp.

FAKTABOKS SMART INNOVATION NORWAY:

 • Smart Innovation Norway er et non-profit forsknings- og innovasjonsselskap som arbeider for det grønne skiftet og nye bærekraftige arbeidsplasser.
 • Selskapet hjelper oppstartsbedrifter, små og mellomstore bedrifter, kommuner og offentlig eide selskaper med forskning, innovasjon og forretningsmessig skalering og vekst.
 • Ekspertiseområdene er bærekraftig energi, anvendt kunstig intelligens, digitalt entreprenørskap, smarte byer og sosial og adferdsmessig innovasjon.
 • Smart Innovation Norway er blant de fremste i Norge innen EU-forskning.
 • Selskapet drifter tre næringsklynger: NCE Smart Energy Markets, Cluster for Applied AI og Cluster for Decommissioning and Repurposing. Klyngene har til sammen over 200 partnere fra akademia og offentlig og privat sektor.

FAKTABOKS SCHNEIDER ELECTRIC:

 • Schneider Electric ble rangert av Corporate Knights som verdens mest bærekraftige selskap i 2021. I 2023 endte selskapet på 7. plass globalt og 1.plass i sin kategori.
 • Selskapet rangerer som nummer tre i elektronikkindustrien på Fortune’s 2022 World’s Most Admired Companies List.
 • Utmerkelsene gjenspeiler selskapets forpliktelser til innovasjon, bærekraft, mangfold og inkludering.  
 • Schneider Electrics misjon er å være en digitaliseringspartner for bærekraft og effektivitet.  
 • Selskapet fremmer digital transformasjon ved å integrere verdensledende prosess- og energiteknologier, skytilkobling, kontroll, programvare og tjenester – på tvers av hele livssyklusen. Det gjøres gjennom integrert styring av virksomheter innen bolig, bygg, datasentre, infrastruktur og industri.
 • Schneider Electric er det mest lokale av de globale selskapene, støtter åpne standarder og opererer i samarbeid med et økosystem av partnere som brenner for og deler selskapets meningsfulle formål og verdier «inclusive» og «empowered».