Byer og samfunn er i konstant endring. Migrasjon digitalisering og klimaendring er de største endringene i dagens samfunn, og vi trenger nye verktøy, kunnskap og arbeidsprosesser for å håndtere disse på en god måte. 

For å møte de globale utfordringene må vi handle lokalt. Gjennom bærekraftsmodellen skal vi etterstrebe sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft og vi skal sette FNs 17 bærekraftsmål høyest opp på agendaen. 

Vi må få til gode samarbeider i penta helix, mellom akademia med den nyeste forskningen, næringslivet og sosiale entreprenører som utvikler produkter og tjenester, offentlig sektor som sitter i førersetet – og menneskene, våre innbyggere som står i sentrum og som skal leve i disse byene og samfunnene, i generasjon etter generasjon. 

Fornybar energi er en av mange løsninger til klimaforstyrrelsen. Vi må bruke grønn energi, men samtidig bruke mindre energi, og i tillegg bruke energi annerledes. Gjennom energieffektive bygninger og redusert transportbehov minsker vi bruken av energi og gjennom å bytte fra fossile til grønne transportmidler eller å varme opp huset med solvarme i stedet for elektrisitet, bruker vi energi annerledes. 

Både ny teknologi og nye forretningsmodeller kan hjelpe oss å nå noen av målene, ønskene og behovene. Vi må utvikle innovative løsninger og vi må tørre å ta dem i bruk. Vi er inne i en tid hvor digital transformasjon kan hjelpe oss å sette sammen systemer, bruke data på tvers og koble ting på nye måter for å få ut synergier i et økosystemperspektiv. 

Sirkulærøkonomi hjelper oss å utvide vårt syn på hva som er ressurser innen for eksempel produksjonsindustrien, hvor rester hos en aktør blir ressurser hos en annen. Delingsøkonomi ligger også innunder den sirkulære økonomiens rammer, hvor vi utnytter samfunnsressurser mer effektivt. 

Det kan for eksempel være å dele på en bil mellom naboer i en delingspool, bygge fellesarealer i et nabolag for å minske bygningsmasse – eller en låneordning for sportsutstyr om vinteren. 

Hvis samfunnet skal lykkes med dette trenger vi å se på nye typer organisatoriske modeller og strukturer hvor innovasjon, samskaping og penta helix får en sentral plass som gjennomsyres i offentlig sektor og organisasjoner for øvrig.  

Bærekraftige byer og samfunn

Hvem er vi? 

Vi er samfunnsbyggerne som brenner for bærekraft, innovasjon og som gjerne tar seg an nye utfordringer. Vårt team er satt sammen av mennesker med ulik bakgrunn, alder og kjønn og vi strever alltid etter en god balanse og absolutt likestilling. Vi er både ingeniører, entreprenører, økonomer og samfunnsvitere i en fin mix. 

Hvem jobber vi med? 

Vi jobber med nordiske små og mellomstore kommuner som ønsker å akselerere arbeidet mot bærekraftig samfunnsutvikling. Vi har lang erfaring av å samarbeide med offentlig sektor samtidig som vi er eksperter på å bygge broen mellom kommunen, næringslivet, akademiet og sivilsamfunnet.

Vi samskaper også med næringslivet på områder som bygger bedre byer og samfunn å bo i.