Satsingsområder

 • Smart Energi Smart Energi

  Fornybar energi er fremtiden. Byer og samfunn må øke satsningen på grønn energi, og sørge for mer fornybar energi i energisystemene for å bidra til reduksjoner i klimagassutslipp.

  Smart Energi handler om å ta i bruk ny teknologi for å optimalisere energiproduksjon, energidistribusjon og energilagring, koplet opp mot energiforbrukere. Energisektoren står ovenfor store fremtidige endringer, og må utnytte digitale data for nye innsikter og forretningsmodeller knyttet til handel med energi.

 • Smart Mobilitet Smart Mobilitet

  Mobilitet er avgjørende for at byer og samfunn skal fungere godt. Et sentralt mål i samferdselssektoren er at all vekst i persontransport i de større norske byområdene skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange. Effektive, sikre, tilgengelige og miljøvennlige mobilitetssystemer skal gjøre det mer attraktivt å benytte sykkel eller kollektive løsninger istedenfor egen bil på alle typer reiser.

  For å lykkes med å skape bærekraftige byrom må areal- og transportplanlegging samordnes. Transportsektoren står overfor en omfattende teknologisk og digital omstilling. Med byfortetting, digital data og digital transformasjon og økende krav til klimavennlige mobilitetssystemer vil vi i fremtiden bevege oss på helt andre måter enn i dag. Trender peker på delingsmobilitet, autonome kjøretøy og «koplede mobilitetstjenester» som de viktigste utviklingsområdene.

 • Smart Helse Smart Helse

  Flere innbyggere i byer, samt økt andel eldre i befolkningen skaper økonomiske og bemanningsmessige utfordringer for helse- og velferdssektoren fram mot 2040. Byer og samfunn må ta i bruk og videreutvikle de mulighetene som ligger i velferdsteknologiske plattformer, i samspill med innbyggerne, helsetjenester, øvrig offentlig sektor, akademia og næringsliv for å skape bærekraftige løsninger i helsesektoren.

  Smarte byer oppstår der kunnskap og kompetanse oppdateres og ivaretas. I smarte samfunn må gode ideer fanges og videreutvikles. Byer og samfunn må bruke sin kreativitet, utdanning og kompetanse til konkrete bærekraftige innovasjoner til det beste for alle innbyggere, klima og miljø. Fokus på bruk av intern kompetanse, samspill med FoU og kompetansemiljøer lokalt, i regionen og internasjonalt er avgjørende for å lykkes med smart by-arbeidet.

 • Smart Vann Smart Vann

  Produksjon og forbruk av vann krever store ressurser og kostnader for byer og samfunn. Mellom 15-70 prosent av produsert vann lekker årlig ut fra norske kommunale vannforsyningssystemer.

  Økt bevissthet knyttet til vannforbruk, samt utnyttelse av ny teknologi for vannsystemer vil føre til reduserte driftskostnader for byer og samfunn og redusert bruk av ressurser og reduserte klimagassutslipp.

 • Smart Bygg Smart Bygg
 • Smart Samhandling Smart Samhandling

  Byer og samfunn må samarbeide med innbyggere og næringsliv for å skape gode forutsetninger for utvikling og vekst og det gode liv.

  Smart Samhandling handler også om å utvikle nye plattformer for kommunikasjon og idéutvikling. Bruk av digitale løsninger og sosiale nettverk gir rom for økt samskaping og innvolvering.