Forskning, Smart Energi

BATTCHAIN-VIKEN

2023 - 2025

BATTCHAIN-prosjektet vil koble og mobilisere relevant næringsliv i Viken, klynger, kompetansesentre, akademia, partnerskap, næringsforeninger og kommuner for å etablere sterke samarbeidskonstellasjoner med mål om konkurransedyktige verdikjeder og rammebetingelser knyttet til utvikling av en lønnsom oppstrøms og nedstrøms batteriverdikjede i regionen.

Målsetningen til prosjektet er å utnytte den startkompetansen som Smart Innovation Norway har tilegnet seg gjennom mulighetsstudiet fra 2022 og bistand til å etablere batterifabrikken HREINN AS det siste året, Kongsbergmiljøets erfaringer, prosjekter og kompetanse om pakking av batterier (assembly) og kompetansemiljøet rundt Kjeller på gjenbruk av brukte batterier og batterikjemi.

Ved å bruke den samlede løftekraften skal vi bygge veien videre gjennom en systematisk kompetanse-, nettverk- og relasjonsbygging med sentrale aktører i og rundt bransjen.

Hovedmål

Prosjektet skal etablere samhandlingkonstellasjoner som skaper engasjement og som evner å utvikle en bærekraftig leveransekjede for batterverdikjeden i Viken. Gjennom samarbeidet ønsker prosjektet å avdekke hva som skal til for for å lykkes med å etablere en sterk verdikjede og hvordan oppnå samskaping mellom aktørerene.

  • Delmål 1: Identifisere en verdikjede av kompetente aktører som kan være med å realisere etableringen av en sterk næring i Viken.
  • Delmål 2: Etablere et samarbeid mellom flere bedrifter som kan levere produkter/tjenester til denne næringen.
  • Delmål 3: Opparbeide kunnskap og dele kompetanse mellom aktørene i verdikjeden, innen både tekniske og forretningsmessige innovasjoner, samt overføre dette til utdanningsinstitusjonene.

Det er videre planer om å bruke erfaringene i prosjektet til å utvikle et verktøy for batteriverdikjeden som bygger på miljødokumentasjon. Det vil derfor parallelt med prosjektet etableres kontakt med viktige leverandører og bransjeforeninger for å få deres innspill til et slikt verktøy. Målsetningen er at det innen fem år skal finnes et verktøy tilgjengelig, som kan dokumentere alle ledd i en sirkulær verdikjede.

Smart Innovation Norways rolle

SIN har ansvar for arbeidspakkene knyttet til Råvaretilgang, Automatisering av storskala battericelleproduksjon, samt Prosjektledelse, kommunikasjon, bærekraft og rapportering. I denne forbindelsen skal SIN gjennomføre Markedsstudier, Bedriftsbesøk, Analyser, Møtevirksomhet, Workshoper, Intervjuer, Spørreundersøkelser og sørge for effektiv prosjektstyring og formidling.