Fornybar energi

Nettanalyse og Bruk av AMS i nettplanlegging - prosjektoppgave HiØ

2013

Status: F

Periode: 2013

Program: Smart Energi Hvaler

 

Beskrivelse: 

Singleøy er en liten øy i Hvaler kommune som har 17 brukere. Anlegget ble bygget i 1969 og har behov for en analyse over tilstanden per dags dato. En kunde ønsker å øke sin installerte effekt fra 3x63A overbelastningsvern, til 3x250A overbelastningsvern. I tillegg ønsker en hytteeier nytilknytning til forsyningsnettet. Fredrikstad Energinett AS ønsker å vite om anlegget tilfredsstiller dagens forskriftskrav, og om nettet tåler ønsket effektuttak fra oppgradering og nytilknytning.
Singleøya er også en del av et pilotprosjekt innen AMS og fikk installert AMS målere fra 01.11.2011.
Prosjektgruppen har i stor grad benyttet seg av dataverktøy, som netbas og REN ledning.
Gjennom analyser basert på belastningstall fra AMS og erfaringstall, viser det seg at forsyningsnettet er kraftig underdimensjonert. Det er i tillegg svært gammelt og nærmer seg grenseverdiene for antatt levetid for komponentene. Noe som også indikeres av tapene i anlegget målt fra AMS målere. Anlegget oppfyller ikke kravene satt i Forskrift for elektriske forsyningsanlegg (§ 2-3, §2-5, §2-10) og bryter mot Forskrift om leveringskvalitet i kraftnett (§3-3).
Prosjektgruppen har videre forslått nødvendige tiltak for å tilfredsstille kravene satt i forskriftene. Det er skissert to alternativer med en oppgradering av spenningsnivået ut til øya fra dagens 1kV til 18kV. I tillegg er det skissert oppgradering av en matekabel til sydspissen av øya, som i analysen viste seg å være kraftig underdimensjonert. Samtidig nye stikkledninger ved oppgradering, nytilknytning og underdimensjonert.
Tiltakene er kostnadsestimert basert på grove overslag gjennom RENs kostnadskalkyler.