Forskning

FlexNett

2015-2017

Prosjektet skal bidra til økt fleksibilitet i fremtidens smarte distribusjonsnett på en kostnadseffektiv, miljøvennlig og pålitelig måte. Dette skal gjøres ved å demonstrere og verifisere tekniske og markedsmessige løsninger for fleksibilitet på ulike nivå i nettet og til nytte for ulike aktører. Hensikten er å kartlegger effekten av solproduksjon for fleksbilitetsformål. Prosjektet skal bidra til effektiv håndtering av IT-sikkerhetshendelser relatert til overvåking og styring i distribusjonsnettet, ivareta personvern ved økt mengde informasjon som følge av økt overvåking og styring, og det skal vurderes hvordan fleksibilitet kan gjøres tilgjengelig for 3. part.

Prosjektet vil fremme økt fleksibilitet på ulike nettnivå og hos ulike aktører:

  • Internt hos aktive kunder, i samspillet mellom forbruk, produksjon og energilagring, for å bidra til mer effektivt energiforbruk, reduserte kostnader og nye tjenester.
  • I distribusjonsnett ved at energilager plasseres i nettstasjon for å jevne ut effekttopper, gi bedre utnyttelse av eksisterende nettkapasitet, redusert sammenlagret effekt og utsatte nettinvesteringer.
  • I smartere drift av distribusjonsnettet gjennom f.eks. energilager, fjernstyrte omkoblinger og spenningsregulering, noe som vil gi reduserte nettap, bedret leveringssikkerhet og forbedret spenningskvalitet.

Program: RCN IPN ENERGIX