Pixii skal teste batterier i lavspenningsnettet

– Nettbatterier kan bedre kvaliteten på strømforsyningen

Norges største nettselskap Elvia har valgt Smart Innovation Norways samarbeidspartner Pixii som leverandør av to store batterier som skal benyttes i et pilotprosjekt i lavspenningsnettet. Prosjektet har varighet på fem år.

– Pixii ser markedet for sine løsninger til nettselskap som veldig viktig. Nettbatterier kan bidra til å bedre kvaliteten på strømforsyningen på flere måter, og det vil vi vise i dette prosjektet, forteller markedsdirektør i oppstartsselskapet Pixii AS, Morten Schøyen.

Batteriene skal utplasseres på to utvalgte steder i det lavspente distribusjonsnettet, hvor funksjonaliteten testes ut med tanke på å utjevne effekttopper i nettet.

– Overgang til elbiler i stor skala vil kunne medføre utfordringer for nettdriften i enkelte områder. Teknologien vi utvikler nå vil bidra til at vi unngår «elbil-flaskehalser», noe som er viktig for det grønne skiftet, forklarer Alf Inge Tunheim, prosjektleder i Elvia.

Pilotprosjektet inngår i hovedprosjektet «Fleksibilitet i lavspenningsnettet», som er en del av det nasjonale prosjektet «Intelligent distribusjon av elektrisitet» (IDE) i regi av Smartgridsenteret og delfinansiert av Enova. Hovedprosjektet skal kartlegge mulige løsninger for ulike utfordringer i strømforsyningen, med hovedvekt på lavspenningsnettet.

Kostnadseffektivt verktøy

Elvia er Norges største nettselskap og har bred og tung kompetanse på kvalitetsutfordringer i distribusjonsnettet.

– For Pixii å jobbe så tett med dem, er verdifullt og gir oss dessuten en god referanse. Vi er også sikre på at Elvia vil dra nytte av vår kompetanse og ytterligere utvide sin kunnskap gjennom prosjektet, sier markedsdirektøren (til høyre).

Ole Jakob Sørdalen (t.v.), innovasjonsdirektør i Pixii.

Pixii skal levere to såkalte PowerShaper-nettbatterier som skal settes i drift i Elvias nettverk. De primære funksjonene for systemene er å yte spenningstøtte på lange og belastede linjer samt å utjevne korte effekttopper i nettet.

– I tillegg vil vi teste ut en del andre funksjoner som vil kunne bidra til å bedre leveringskvaliteten. I områder der man har problemer med å opprettholde leveringskvalitet, har nettselskapene en verktøykasse med forskjellige tiltak de kan gjøre. Vi vil gjennom dette prosjektet bevise at nettbatterier er et nytt og kostnadseffektivt alternativ i denne verktøykassen, påpeker Schøyen.

Fruktbart samarbeid

Pixii har hatt både uformelt og formelt samarbeid med Smart Innovation Norway over lengre tid. Innovasjonsdirektør i Pixii, Ole Jakob Sørdalen (til venstre), poengterer at en aktør som Smart Innovation Norway er nyttig for et teknologibasert oppstartsselskap som Pixii – særlig med tanke på å bli introdusert inn i relevante nettverk og prosjekter, gjerne også med god støtte fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og ENOVA.

– Smart Innovation Norway har for eksempel inkludert Pixii i et interessant prosjekt hos Batteriretur i Borg Havn for å benytte brukte elbilbatterier i reduksjon av effekttopper og økt egenforbruk av solstrøm. I tillegg har Smart Innovation Norway etablert og inkludert Pixii i et bedriftsnettverk rettet mot eksportmuligheter mot energibransjen i India, forteller Sørdalen.

Pixii har allerede levert en del energilagringssystemer og nettbatterier i Norge. Nå jobber selskapet med å øke sin eksponering og salg.

– Parallelt ser vi på en del interessante eksportmarkeder der vi ser et stort vekstpotensial og forbereder oss på å gå inn i disse. Vi har ambisiøse vekstmål og må ut i verden for å realisere disse, avslutter Schøyen.

Om Elvia

  • Hafslund Nett AS og Eidsiva Nett AS er fra 1. januar 2020 fusjonert til Elvia AS.
  • Elvia er Norges største nettselskap med om lag 900.000 kunder.
  • Elvia bygger, drifter, fornyer og vedlikeholder strømnettet i Oslo samt i store deler av Innlandet og Viken.
  • Elvia har 820 ansatte og hovedkontor på Hamar.

Les mer: elvia.no

Om Pixii

  • Pixii utvikler, produserer og selger modulære energilagringsløsninger løsninger for bedre utnyttelse av distribusjonsnettet og for å optimalisere bruken av fornybar energi.
  • Pixii er et Norsk teknologiselskap med en global rekkevidde gjennom partnere. Selskapet har et salg og administrasjonskontor i Oslo og en FoU-avdeling i Kristiansand.

Les mer: pixii.com