Norske Havner og Smart Innovation Norway har startet samarbeid

– Gjennom å samarbeide med Norske Havner kan vi enklere overføre kompetanse, ideer og resultater til flere havner

I høst inngikk Smart Innovation Norway en samarbeidsavtale med Norske Havner med formål om å ta konkrete steg mot en smart og grønn havneutvikling.

I tillegg til kommuner samarbeider Smart Innovation Norways avdeling for Smarte Byer & Samfunn også med havner i innovasjonsprogram. Programmene minner om de som etableres med kommuner, men her er tematikken rettet mot smart og grønn havneutvikling.

– Havner er og har lang tid vært et nav for samfunnsutvikling, både når det gjelder mobilitet, transport og logistikk, men også økonomisk utvikling. Det er derfor helt naturlig at de har en sentral rolle i smart og bærekraftig samfunnsutvikling. Gjennom å samarbeide med Norske Havner ønsker vi å styrke hverandre i denne utviklingen, forteller Celine Berggren-Clausen, seniorrådgiver for Smart Byer & Samfunn hos Smart Innovation Norway.

– Vi så viktighetene av å dele kunnskap og kompetanse mellom våre organisasjoner, samt kunne legge til rette for møteplasser med fokus på hvordan havnene kan bli «smartere», også i et byutviklingsperspektiv, kommenterer Kjell-Olav Gammelsæter, direktør for Norske Havner.

Ivaretar nasjonale interesser

Samarbeidet går ut på å dele kompetanse og nettverk innen smarte byer og samfunn i Norge, samt å jobbe med omdømmebygging og internasjonal profilering av samarbeidet og dets resultater.

Celine Berggren-Clausen, seniorrådgiver for Smart Byer & Samfunn hos Smart Innovation Norway

– Vi ønsker imidlertid å ha en praktisk og operativ tilnærming, slik at vi kan skape verdi gjennom innhold, handling og oppnådde resultater. Dette kan være konkret kompetanseoverføring, initiering av forsknings- og innovasjonsprosjekter og sammen ivareta interesser overfor nasjonale myndigheter, sier Berggren-Clausen (bildet).

Hun forklarer at samarbeidet med Norske Havner betyr at Smart Innovation Norway kan prioritere innsats som er i tråd med nasjonale føringer og fokusere på utfordringer og muligheter som er de samme for flere havner.

– Norske Havner har innsikt og forståelse for havnenes nåværende situasjon og ambisjoner, og her kan vi bidra inn med vår innovasjonsplattform. Vi vet også at det vil bli et økt fokus på skalering og replikasjon av vellykkede prosjekter fremover, og gjennom å samarbeide med Norske Havner kan vi enklere overføre kompetanse, ideer og resultater til flere havner, påpeker seniorrådgiveren.

Prioriterte utviklingsområder

Ambisjonene for samarbeidet på sikt er å ta konkrete steg mot en smart og grønn havneutvikling. Det kan gjelde alt fra energiløsninger, arealplanlegging, digitalisering og kunstig intelligens, samt bærekraftig økonomisk vekst og nye bedriftsmodeller.

– Dette kan realiseres gjennom godt samarbeid i forsknings- og innovasjonsprosjekter, men også gjennom nettverksaktiviteter og etablering av flere smart havn-programmer. Til nå har vi begynt å skissere på prioriterte utviklingsområder og vi planlegger en workshop med Norske Havners medlemmer senere i år. Gjennom Smart Innovation Norways internasjonale nettverk har vi dessuten fått kontakt med europeiske miljøer hvor vi vil se på muligheter for internasjonal forsknings- og innovasjonssamhandling fremover, sier Berggren-Clausen.

Norske Havner har blant annet vært i dialog med en rekke havner i Catalonia-området i Spania for utveksling av kunnskap og gode erfaringer. En felles drivkraft er det reformarbeidet som skjer på europeisk nivå (EU).

– For oss er det viktig å ha et tett samarbeid med eksterne aktører som Smart Innovation Norway, både for å gi et virkelighetsbilde av hva som rører seg i havne-Norge og for å trekke veksler på den kunnskapen som slike organisasjoner besitter. Verken vi som interesseorganisasjon eller enkelthavner har nødvendigvis all den kompetansen i egen organisasjon som er nødvendig for å være aktive partnere i den samfunnsutviklingen som skjer, avslutter Gammelsæter.

Om Norske Havner

Bransjeorganisasjonen jobber for å synliggjøre norske havners betydning og styrke havnenes konkurranseevne, utvikling og synlighet.

Norske Havner skal:

  • Utvikle havnene gjennom å påvirke lovgiving og politiske rammevilkår
  • Styrke havnene og sjøtransportens konkurranseevne
  • Styrke kunnskapen om norske havner og deres samfunnsbetydning
  • Bidra til faglig og kommersiell utvikling av havnene
  • Legge til rette for godt samarbeid mellom havnene og deres viktigste samarbeidspartnere

Les mer: Norske Havner