Sjekk hvilke coronatiltak Innovasjon Norge har gjort for klyngebedrifter

Innovasjon Norge har laget flere tiltakspakker for å møte endrede behov i næringslivet som følge av coronapandemien. Under kan du se hvilke finansieringstilbud som er særlig relevante for klynger/nettverk og bedrifter i klyngene.

Innovasjon Norge har fått en ekstrabevilgning på 4,7 milliarder kroner. Denne brukes til å utvide etablerte ordninger, og til å iverksette noen nye tilskuddsordninger.

Blant annet lanseres et ekstraordinært innovasjonstilskudd for innovative bedrifter med vekstpotensial. Innovasjon Norge anbefaler at alle klyngene/nettverkslederne gjør seg kjent med disse nye mulighetene og bidrar til å mobilisere klyngebedriftene til å utnytte tilbudene.

Forlengelse av Digitalt kompetanseløft – Klynger som omstillingsmotor

Som en del av tiltakspakken for klynger (se nederst på siden) ligger det også en forlengelse av dette tilbudet ut 2020, ref. tiltak 4. Her ligger det muligheter til å få faglig og finansiell støtte til kompetanseløft for både enkeltbedrifter og grupper av bedrifter, sistnevnte gjerne organisert gjennom en klynge.

  • Les mer om Omstillingsmotor HER

Bedriftsnettverk

Fra 2020 er det Fylkeskommunene som har ansvar for bedriftsnettverksordningen, men det er Innovasjon Norge som behandler og beslutter søknader, og som gir faglig rådgivning til utviklingen av nye nettverk.

Fylkeskommunene har gitt rammer for ordningen i sine oppdragsbrev til Innovasjon Norge. Rammene er begrensede.

Det vurderes nå om det kan være mulig å støtte bedriftsnettverk gjennom den omtalte tilleggsfinansieringen, men dette er per i dag ikke avklart. Innovasjon Norge oppdaterer.

Tiltakspakke for klynger

Stortinget har bevilget 50 millioner kroner til en tiltakspakke for etablerte klynger. Midlene skal forsterke klyngenes innsats for å mobilisere til nye innovasjonsprosjekter i næringslivet. Målgruppen er klynger som har basisfinansiering fra klyngeprogrammet i 2020, samt klynger som tidligere har hatt finansiell støtte fra programmet og som har et høyt aktivitetsnivå (disse klyngene er konkret angitt).

  • Les mer om tiltakspakken HER

Om Innovasjon Norge:

  • Skal bidra til nyskaping i næringslivet, utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter og utvikling i distriktene.
  • Profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.
  • Tilbyr tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering.
  • Har kontorer i alle landets fylker og rundt 30 land.
  • Hvor mye Innovasjon Norge forvalter besluttes årlig gjennom statsbudsjettet.
  • Alle bevilgninger skal bidra til flere gode gründere, vekstkraftige bedrifter og innovative næringsmiljøer.

Les mer: innovasjonnorge.no