Signerte ny avtale med Olympiatoppens Prestasjonsklynge

I august 2017 ble Smart Innovation Norway en del av det eksklusive partnerskapet i Olympiatoppens Prestasjonsklynge. I mars 2020 fornyet partene det vellykkede samarbeidet med to nye år.

– Prestasjonsklyngen utvikles hele tiden, og det gjør samarbeidet mellom partnerne også. Vi ser nå inn i nye spennende områder knyttet til det som skjer hos Smart Innovation Norway og opp mot de nye elementene vi legger inn i vårt klyngearbeid, sier Jarle Aambø, leder for Olympiatoppens Prestasjonsklynge.

Før coronapandemien førte til et lukket og hjemmekontor-preget Norge, var han på plass på Remmen Kunnskapspark i Halden for å signere samarbeidsavtalen som sikrer to nye år med kunnskaps- og kompetansedeling på tvers av de fremste prestasjonsmiljøene i Norge. Partnerne i klyngen består i dag av Olympiatoppen, NRK, Talent Norge og Smart Innovation Norway.

– Det dreier seg om å utvikle kultur og det bidrar alle partnerne med, med sine miljøer, tenkemåter og arbeidsprosesser. Smart Innovation Norway er klyngens næringspartner og vi er opptatte av at et fremoverlent norsk næringsliv er med og preger prestasjonsklyngen, forteller Aambø.

Bruker verktøyene aktivt

– Olympiatoppen er det beste miljøet i Norge på å utvikle kompetanse på tvers av siloer, det å bli bedre med samarbeid på tvers. Dette er en viktig faktor for å lykkes også i næringslivet. Forretningsutvikling og utvikling av kultur henger nært sammen, og da er det å jobbe på tvers av siloer viktig, kommenterer nyansatt administrerende direktør i Smart Innovation Norway, Kjell Reidar Mydske.

Mandag denne uken slapp Siva nyheten om at Smart Innovation Norway sammen med Media City Bergen og ProtoMore i Molde får tildelt forprosjektmidler for sammen å avklare hvordan de kan etablere et nasjonalt katapult-senter innenfor industriell tjenesteutvikling. Det betyr at miljøene får støtte til å skrive en gjennomarbeidet søknad om å etablere et nasjonalt kompetansesenter for industriell tjenesteutvikling – som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk til små og mellomstore bedrifter over hele landet.

Mydske tror selskapets mange og varierte aktiviteter, deriblant satsingen på å etablere et katapult-senter, kan bidra til å videreutvikle Olympiatoppens Prestasjonsklynge ytterligere.

– Vi ønsker å ta med oss Olympiatoppens tverrfaglige tankegang inn i arbeidet med katapult-søknaden. Et slikt senter vil være en hjelp til norsk næringsliv for å teste og utvikle produkter og tjenester. Nettopp den tverrfagligheten og fokuset på prestasjon er en viktig del av forretningsutviklingen for næringslivet, påpeker Mydske.

Arenaer med verdi

Grunnmodellen i prestasjonsklyngens samarbeid forblir den samme, det vil si at klyngen fortsatt vil skape arenaer hvor utøvere og ledere kan møtes på tvers av bransjer – med et nytt overordnet tema hvert år. Fjorårets tema var energi, mens årets tema er retning.

– Det er avgjørende med utvikling, og selv om grunnmodellen er den samme, kommer vi til å «twiste» litt på hvordan vi jobber innenfor de ulike arenaene. Erfaringen til nå tilsier at vi har lykkes med å lage og skape noen rom sammen, noen arenaer som gir verdi og mening, avslutter Aambø.

Om Olympiatoppens Prestasjonsklynge

  • Olympiatoppen har sammen med sterke næringsmiljøer og representanter fra forskning, etablert et fellesskap i en prestasjonsklynge.
  • Dagens klyngepartnere, i tillegg til Olympiatoppen, er NRK, Talent Norge og Smart Innovation Norway.
  • Fellesskapet skal utvikle prestasjonskulturen hos Olympiatoppen og klyngedeltagere, og gjennom dette påvirke prestasjonstenkningen i det norske samfunnet.

Kilde: prestasjonskultur.no

Om Norsk katapult

  • Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk.
  • Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko.
  • Katapult-sentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet.
  • Ambisjonen er å bygge en infrastruktur for innovasjon med 7-9 nasjonale katapult-sentre på områder av stor verdi for fremtidens industri i Norge.
  • Siva forvalter ordningen på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, og i tett samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Kilde: norskkatapult.no