Nytt prosjekt skal hjelpe klyngemedlemmer og andre innovasjonsaktører i Viken

Startet nytt, utvidet INJECT-prosjekt i januar:

– Nå skal vi hjelpe andre innovasjonsaktører i tillegg til våre egne klyngemedlemmer

I høst ble det klart at Smart Innovation Norways næringsklynge NCE Smart Energy Markets har fått tildelt et nytt INJECT-prosjekt fra Innovasjon Norge. Prosjektet setter delingskultur i sentrum og ble sparket i gang på nyåret.

Fra før av har INJECT-prosjektet hovedsakelig handlet om å hjelpe NCE Smart Energy Markets-klyngens medlemmer med søknadsprosessen i forbindelse med utlysinger i EUs Horisont 2020-program. I tillegg har INJECT bistått med å finne relevante partnere, involvering i forsknings- og innovasjonsinitiativer, samt promotering på internasjonalt nivå. Denne gangen ligger prosjektet på nivå 2, «EU-rådgivere i EU-prestasjonsklynger».

– Nå ser Innovasjon Norge på oss som en moden klynge, som har gjort mye i forsknings- og innovasjonsprogrammene fra EU-kommisjonen. De ønsker derfor at vi skal dele vår kunnskap og kompetanse med andre innovasjonsaktører og næringsklynger, særlig i Viken-regionen, forteller Qazi Sohail Ahmad, internasjonal prosjektleder i avdelingen for Forskning & Innovasjon hos Smart Innovation Norway. Selskapet leder næringsklyngen NCE Smart Energy Markets og Ahmad er klyngens EU-rådgiver.

Forskjellen er delingskultur

EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon kalles Horisont Europa, og er en videreføring av Horisont 2020. Programmet startet opp 1. januar 2021 med et foreslått totalbudsjett på 94 milliarder euro. 

Norske aktører kan søke om midler på lik linje med bedrifter, offentlige virksomheter og forskningsinstitusjoner i EU-medlemsland. Det er her Smart Innovation Norways INJECT-prosjekt kommer inn.

– Vi ønsker å ta delingskultur inn i regionen og hjelpe andre klynger med søknader til Horisont Europa-programmet. Vi kommer til å ha samarbeidsdiskusjoner og felles aktiviteter med andre innovasjonsaktører i Viken. Det er denne delingskulturen som er forskjellen fra tidligere, da vi kun tilbød hjelp til våre egne klyngemedlemmer i forbindelse med Horisont 2020, sier Ahmad.

«Team Viken» i Europa

Han tror det nye INJECT-prosjektet kan komme til å bety mye, først og fremst for Viken-regionen som helhet, men også for Smart Innovation Norway og selskapets NCE Smart Energy Markets-klyngemedlemmer:

– Det som skjer er at vi gjennom samarbeid med de andre klyngene også vil få innsikt i og kunne dra nytte av deres kunnskaper og teknologier. Da kan vi bygge enda tettere forhold til de andre innovasjonsaktørene og -miljøene i Viken, som vil bety at vi kan bygge et sterkt «Team Viken» i Horisont Europa-sammenheng.

I tillegg til Horisont Europa, deltar Norge i programmene COSME and Digital Europe, begge i regi av EU-kommisjonen. Førstnevnte er rettet mot små og mellomstore bedrifter (SMB-er) og hjelper disse med å få tilgang til ulike markeder, mens sistnevnte skal bygge opp den digitale kapasiteten i Europa med fokus på blant annet cybersikkerhet, kunstig intelligens (KI) og Big Data.

– Dette gjør det enda viktigere at aktørene i Viken-regionen har en felles strategi og en felles forståelse, slik at vi kan samarbeide for å utnytte programmene best mulig, påpeker Ahmad. Han legger til:

– Når det gjelder våre klyngemedlemmer, er det viktig at de vet hvilke flere muligheter som nå åpner seg for dem. For eksempel retter både COSME-programmet og Horisont Europas tredje søyle «Åpen innovasjon» seg mot SMB-er.

Suksesskriterier i system

Smart Innovation Norway og selskapets partnere opplevde stor suksess med Horisont 2020-programmet og landet flere store forskningsprosjekter. Ahmad forteller at hans team allerede er i gang med å samle alle suksesskriterier fra Horisont 2020 og utvikle en strategi for hvordan selskapet kan hjelpe klyngepartnerne på best måte i fremtiden.

– INJECT startet formelt i januar 2021, og vi har satt ned en arbeidsgruppe med deltakere fra alle Smart Innovation Norways avdelinger som jobber med å kartlegge hvilke behov våre partnere har, samt deres kompetanse, slik at vi kan komme opp med felles aktiviteter og programmer samt involvere dem i relevante Horisont Europa-initiativer, forteller Ahmad.

Han oppfordrer alle klyngepartnere til å ta kontakt med enten ham eller deres kontaktperson i Smart Innovation Norway dersom de har spørsmål rundt Horisont Europa, COSME eller Digital Europe, ønsker å involvere seg i initiativer eller utlysninger, lurer på om deres teknologi er «riktig» for finansiering fra EU-kommisjonen eller andre henvendelser om INJECT.

Om INJECT

  • Målsetningen er at norske klynger skal hevde seg i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa («Europatoppen») når det gjelder antall gjennomslag i EU-prosjekter og økonomisk retur fra EU-programmer, herunder spesielt EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa.
  • Tilskuddet skal bidra med å opprettholde gode resultater og et høyt aktivitetsnivå i klyngens EU-arbeid og -satsing. I tillegg skal klyngen dele sin spisskompetanse med andre klynger eller innovasjonsmiljøer. Arbeidet gjøres gjennom en intern EU-rådgiver i næringsklyngen.

Kilde: Innovasjon Norge