Norske bedrifter får mye igjen for EU-forskningen

Halden-selskapet Smart Innovation Norway har alene mottatt hele 6 millioner euro fra EUs rammeprogram Horisont 2020 til sine forsknings- og innovasjonsprosjekter. Midlene har gått til smarte prosjekter som løser globale samfunnsutfordringer.

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. I 2018 stod programmet for en rekordutbetaling til norsk bedrifter, ifølge tall fra Innovasjon Norge. De norske bedriftene som etter søknad mottar penger herfra har nådd opp i konkurransen med forsknings- og innovasjonsbedrifter i hele Europa.

Avgjørende forskningsmidler

Over flere år har Smart Innovation Norway sendt inn sterke søknader til Horisont 2020 om prosjekter som senere har mottatt betydelig støtte. Så bruker også bedriften hundrevis av timer på en prosjektsøknad – men det betaler seg.

– Hvor mange prosjekter har dere fått som en følge av dette?

Dieter Hirdes.

– Det har blitt til sammen blitt 28 prosjekter med en totalramme på kr 1,44 milliarder kroner. 11 av disse er EU-prosjekter og vi sendte fem nye EU-prosjektsøknader nå i januar, sier leder for forskning og innovasjon Dieter Hirdes.

– Hva har Horisont 2020-midlene betydd for Smart Innovation Norway?

– Midlene fra Horisont 2020 har vært helt avgjørende for vår virksomhet, sier Hirdes.

Prosjektene har gått på temaer som smartgrid, e-mobilitet og smarte byer, samt utforsket Big Data for å bedre kreftbehandlingen og energi kombinert med kunstig intelligens, for å nevne noe. Prosjektet EMPOWER, som gikk ut på å skape lokale energimarkeder for folk som vil selge strøm fra egne solcellepaneler, fikk toppkarakter fra EU.

– Forskningsprosjektene har bidratt til innovasjon, men ikke minst arbeidsplasser. Softwareselskapet eSmart Systems i Halden er et eksempel på en bedrift som har blitt til gjennom forskning og innovasjon i Horisont 2020. Bedriften leverer softwareløsninger basert på kunstig intelligens til energibransjen og har rundt 50 kunder i syv land, forteller Hirdes.

– Industripartnere får også dekket sin innsats i prosjektene. Det bidrar til at også små og mellomstore bedrifter får jobbe med innovasjon, noe de ofte ikke har råd til i norske forskningsprosjekter, påpeker Hirdes.

Vinn-vinn-vinn

Regiondirektør i NHO Viken Oslo, Nina Solli, forklarer at norske bedrifters deltakelse i Horisont 2020 er viktig fordi Norge og verden står overfor store samfunnsutfordringer som krever innovasjon og omstilling.

– Vi skal løse klimautfordringene, skape nye jobber og samtidig sikre velferdsstaten. Vi må gjøre nye ting, og vi må gjøre det vi allerede gjør smartere, understreker Solli.

Hun tror Horisont 2020-mildene vil bidra til å finne noen løsninger på de store samfunnsutfordringene.

– Vi trenger samarbeid og forskning for å løse globale så vel som nasjonale utfordringer. For eksempel; hvordan løse utfordringene knyttet til en stadig aldrende befolkning, eller hvordan klare omstillingen til et lavutslippssamfunn? Forskning som gir oss smartere og mer innovative løsninger skaper også verdifulle arbeidsplasser, så her er det bare vinn-vinn-vinn, avslutter regiondirektøren.

Dette er noen av Smart Innovation Norways EU-prosjekter:

Felles for EU-prosjektene som Smart Innovation Norway leder er at halvparten av EU-støtten går til de norske partnerne, noe som utgjør en rekordhøy tilbakehenting av norsk EU-finansiering.

Key Performance Indicators

  • Horisont 2020 er EUs program for forskning og innovasjon for perioden 2014-2020 som skal finansiere prosjekter ut fra et budsjett på rundt 800 milliarder kroner. Bedrifter og akademia kan søke Horisont 2020 om midler til forskning, innovasjon og kommersialisering.
  • Det er knyttet store summer til prosjektene, og det er en forutsetning at man samarbeider på tvers av landegrenser og kompetansemiljøer.
  • Norske aktører har aldri før hentet så mye forskningsmidler som nå. Man har nådd regjeringens mål om 2 % returandel, og opp mot 6 % på energiområdet.  
    • NHOs medlemmer har hentet ca. 4 milliarder kroner fordelt på rundt 200 ulike bedrifter.
    • Dette inngår i totalt 11 milliarder kroner som norske aktører har fått tildelt i perioden, noe som tilsvarer 2,2 % av hele Horisont-budsjettet.
  • Horisont 2020 er inne i sitt siste år og det vil tas stilling til norsk deltakelse i EUs neste rammeprogram for forskning, Horisont Europa, i forbindelse med budsjettbehandling i høst og budsjettkonferanse i mars.

Teksten er skrevet av Siri Baastad, informasjonssjef i NHO Viken Oslo, 20. mars 2020