Bli med i EU-nettverk for næringsutvikling innen digitalisering og sirkulærøkonomi

Smart Innovation Norway har tatt den ledende rollen med å etablere et EU-nettverk for næringsutvikling innen digitalisering og sirkulærøkonomi. Prosjektet er samfinansiert av Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Mens det er regionale planer for utvikling, er Europaparlamentet også opptatt av å håndtere noen store utfordringer

for å få til økt vekst, utvikling og bedre livskvalitet for de europeiske innbyggerne. EU-kommisjonen har fastsatt seks

politiske hovedprioriteringer for året 2019-2024:

  • Et europeisk grønt skifte
  • En økonomi som virker for borgerne
  • Et Europa rustet for den digitale tidsalder
  • Verne om den europeiske levemåten
  • Et sterkere Europa i verden
  • Et styrket europeisk demokrati

I lys av prioriteringene ovenfor er det tre hovedmål som Smart Innovation Norway vil nå gjennom dette initiativet:

Mål 1: Etablere et regionalt nettverk av virksomheter, forsknings- og akademiske organisasjoner, samfunn og fellesgrupper, samt offentlige myndigheter som har en internasjonal ambisjon.

Mål 2: Ta ansvar for at dette regionale nettverket er ledende på motivasjon, bevissthet, veiledning, kunnskap og implementering av endringsstrategier for å konkurrere på den europeiske arena.

Mål 3: Identifisere regionale fortrinn. Gjøre EU-nettverket og Viken-regionen synlig og kjent for ekspertområder internasjonalt, blant europeiske motparter. Løpende vurdering om smart spesialisering vil være formålstjenlig på sikt.

Med bakgrunn i nettverkets ekspertise og tyngdepunktet i regionen, har vi valgt å fokusere spesielt på følgende fem hovedområder i EUs taksonomi: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, Eiendom, Bygg og anlegg, Transport og lagring, Industri, Vannforsyning, Avløp og renovasjon.

Questions?

Kontakt Inge Michael Bilet på e-post eller mobil +47 474 61 228, dersom du ønsker å delta i nettverket eller vil vite mer.

Joseph Negreira

Prosjektleder EU

Inge Michael Bilet

Prosjektleder Norge

Ønsker du å delta i nettverket eller vite mer?