Smart Water

About Smart Water

Smart Water represents technologies and solutions that promote the implementation of services and improve the management of water systems through knowledge derived from available data, analysis, and forecasts. At the same time, Smart Water contributes to meeting the global climate goals and the implementation of the UN Sustainable Development Goals.

Kommuner skal sikre en kostnadseffektiv og sikker forsyning og trenger å øke investeringer og reinvesteringer i sin infrastruktur, for å håndtere:
 • Urbanisering: Leder både til økt behov av kapasitet, men også redusert behov av kapasitet i de områder der befolkningen minsker. Digitaliseringen underletter kontrollen på om kapasiteten er tilstrekkelig, eller om vannet blir stillestående i nettet.
 • Eldrende infrastruktur: Analyse av tilgjengelig data kan hjelpe kommunen å identifisere områder med størst behov for investeringer og oppdage lekkasjer. Datatilgang gir grunnlag for kommunen å jobbe proaktiv gjennom å forutse reduksjon av ledningens funksjon og se til å utbedre ledningen innen skaden har skjedd.
 • Klimaendringer: Smarte løsninger kan bidra til å redusere påkjenninger på ledningsnettet når mer ekstreme hendelser, mer intenst regn og overvann som øker risiko for flom og overløpsutslipp og økt tørke om sommeren som begrenser kapasiteten til drikkevannskilder, blir vanligere som følge av klimaendringer.

Flom

Samtidig har de aller fleste av oss i Norge liten eller ingen bevissthet knyttet til vannforbruk. Det er få som vet hvor mye energi som brukes fra kilden til vannkranen og derfra videre til renseanlegg. Klimaprofilen (Norsk klimasenter) for mange fylker i Norge viser at klimaendringer vil føre til økt tørke om sommeren, som kan begrense kapasiteten til drikkevannskilder. I Norge sløser vi massivt med verdens viktigste naturressurs. «Vi vasker bil, vanner planter inne og hagen ute, trekker ned i store mengder vann i toalettet, og vasker huset med 4 ganger renset drikkevann, som er transportert i svært dyr infrastruktur med høy drift og vedlikeholdskostnad». I tillegg forsvinner i gjennomsnitt over én tredjedel vann ut i grunnen hvert år i Norge, enten på grunn av lekkasjer i private stikkledninger eller i det kommunale ledningsnettet (SSB, 2020). Overforbruk av vann og lekkasjevann bruker store mengder energi ved vannproduksjon og transport og bidrar til klimagassutslipp og unødvendige kostnader. ABB har nylig påpekt at ca. 10 prosent av verdens el-energi går til pumper (Tu.no). Disse utfordringene vil definere fremtidens vannsektor.

Is

Smarte vannprodukter og digitale vanntjenest er kan optimaliserevannbransjen, forbedre eksisterende løsninger og vil bidra til å skape de beste løsninger for innbyggere og miljø. Samtidig kan smarte vannløsninger leder oss mot implementering av FNs bærekraftige utviklingsmål. 

Områder som er knyttet til denne samfunnsutfordringen er:

 • Det er svært ressurskrevende å finne vannlekkasjer. I dag benyttes det manuelle metoder for å søke etter lekkasjer. Digitale løsninger vil forenkle hverdagen og frigjøre ressurser til andre viktige vedlikeholds- og driftsoppgaver.
 • Det kan stilles spørsmål om det er riktig å bruke rent drikkevann til toalett, bilvask, vanne planter mm. Høyt vannforbruk kan til tider sette begrensinger for produksjon/rensing (vannrestriksjoner under sommeren, renseanlegg som ikke overholde utslippskrav). Digitale løsninger kan motivere innbyggere til å påvirke sitt eget forbruk og bedrifter til å finne nye, innovative løsninger for bruk av drikkevann, regnvann og gråvann.
 • Det er høye samfunnsmessige kostnader ved produksjon, transport og rensing av vann (produksjon og transport av lekkasjevann, transport og rensing av rent drikkevann). Monitorering og analyse av data gjennom digitale løsninger kan få frem nye, innovative løsninger som reduserer kostnader for kommuner.
 • Vannsikkerhet er viktig og det stilles høye krav til sikkerhet og beredskap (brann-vann, kontaminasjon, kritiske hendelser). Digitale løsninger og tilgjengelig data kan være grunnlag for utvikling av nye sikkerhetssystemer.
 • Vannsektoren står overfor rekrutteringsutfordringer som i mange andre sektorer. Smartere teknologier og mer databaserte løsninger vil øke effektiviteten og forbedre kundetilfredshet. Hvis kommunen jobber smartere, vil det hjelpe å tiltrekke unge ingeniører til vannbransjen.
 • Vi står overfor en utfordrende fremtid, påvirket av klimaendringene, økt befolkning i urbane områder og aldrende vann-infrastruktur. For å møte dette, må vannsektoren kontinuerlig fokusere på fornyelse av rørsystemer og søke etter innovative metoder for overvåking og analyse av vannkvalitet samt metoder for planlegging og implementering.
 • For å finne løsninger til utfordringene må det jobbes på tvers av sektorer og med nye samarbeidspartnere. Ved å bruke dagens kunnskap og innsamlet dataene vil man finne en smartere måte å jobbe sammen på.
 • Mange kommuner har som mål å bli klima nøytral på vannsektor. Et viktig steg i riktig retninger er å koble energi- og vann-effektive løsninger og få mer informasjon om hvor og hvordan man bruker energi og hvor man kan spare energi.

Hva er smarte vannprodukter og digitale vanntjenester?

Digitale teknologier spiller allerede en sentral rolle i vannbransjen, men med fremtidige utfordringer, vil digitale teknologier ha en stadig mer sentral rolle for å sikre innovasjon og utvikling i vannbransjen.

Det er viktig å forstå at Smart Vann ikke bare er digitalisering av manuelle handlinger og prosesser, men også et verktøy, hvor modeller og teknologier kan forbedre planleggingen og utførelse av tjenester ved å koble vannrelatert informasjon i kommunen, internt og på tvers av sektorer. For å være en vannsmart kommune trenger man løsninger som baserer seg på analyse, styring og monitorering av tilgjengelig data som grunnlag for bedre og mer innovative tjenester.

 

Smart vann

Smart Water represents technologies and solutions that promote the implementation of services and improve the management of water systems through knowledge derived from available data, analysis, and forecasts. At the same time, Smart Water contributes to meeting the global climate goals and the implementation of the UN Sustainable Development Goals.

Smart Vann fokuserer på innsamling og bedre utnyttelse av data som allerede finnes. I tillegg, sees nærmere på muligheter å inkludere teknologier som fjernmåling, online overvåking, kunstig intelligens, roboter og IoT. Smart vann er løsninger som er nyskapende og kreativ. Digitalisering innebærer typisk innsamling av måledata fra vanninfrastruktur (pumper, sensorer, målere osv.) og sikring at disse dataene kan lagres samlet for å bli analysert og brukt i verktøy for tjenesteutvikling.

Derfor, datakvaliteten er avgjørende i for å unngå digitale begrensninger. De digitale løsninger kan variere og bestå både av analyse- og overvåkingsverktøy samt kunstig intelligens som ser etter mønstre og avvik i forhold til den normale situasjon. Når man jobber med smarte teknologier er det viktig at brukernes behov er i fokus, så at løsningen oppnår ønsket effekt. Å koble brukere, næring og forskning tett sammen i utvikling av en løsning bidra til å fremme teknologisk utvikling og grønn omstilling. Ved å lære av hverandre og samarbeider på tvers av bransjer og teknologier, vil vi kunne utnytte hverandres kunnskap mer effektivt.