Anita vil redusere kø i Molde og gjøre byen tryggere

Gjennom prosjektet Smart mobilitet, ønsker Molde kommune å løse køproblematikk og trafikkutfordringer i byen. Prosjektet tar utgangspunkt i området rundt det nye idrettsbygget i byen.

– Når man hører ordet «smart», tenker mange at det er noe digitalt, og digitale hjelpemidler er en del av prosjektet Smart mobilitet, men det kanskje aller viktigste er hvordan vi jobber sammen på tvers av organisasjoner og sammen med innbyggerne, sier Anita Gjørven, samferdselsrådgiver i Molde kommune.

Hun er prosjektleder for Smart mobilitet, som er ett av seks prosjekter i kommunens Smart Molde-program og et samarbeid med Smart Innovation Norway.

– Helt konkret kan man si at smart mobilitet handler om sømløse reiseopplevelser. For å finne de smarte løsningene er prosessen sentral, og det at man tenker og arbeider på en litt annerledes måte enn den tradisjonelle, forklarer Gjørven.

Tryggere og bedre trafikkflyt

Bakgrunnen for satsingen på et eget Smart mobilitet-prosjekt, er dagens trafikksituasjon og køutfordringer i byen, spesielt i området rundt Idrettens hus. Derfor er første del av prosjektet dedikert til å finne løsninger nettopp her, slik at området kan bli et tryggere og mer miljøvennlig sted å ferdes, med bedre trafikkflyt og mindre kødannelse, når det nye idrettsanlegget står klart til høsten.

– Grunnen til at vi har valgt dette området som utgangspunkt, er at det er mange ulike grupper mennesker som skal dit og bruker anleggene hver dag. I henhold til nasjonale bærekraftsmål, skal det legges til rette for at flere kan gå, sykle og/eller reise kollektivt, men i Molde har vi gjort få konkrete tiltak for å nå disse målene. Dette er en god mulighet til å kickstarte den jobben, påpeker Gjørven.

Hun understreker at det aktuelle arealet er sentrumsnært og at dagens utfordringer rammer både folk som kommer langveisfra og de som bor rett ved siden av. Det økende engasjementet rundt mobilitet blant befolkningen, som blant annet uttrykkes gjennom leserinnlegg i avisa, maler et tydelig bilde av at behovet for nye løsninger er stort.

Alternative valg

– Vi vil først og fremst ta for oss fysiske tilkomstmuligheter og hvordan man i praksis kommer seg til og fra Idrettens hus. Vi har begrenset med areal, så det er lite aktuelt med flere parkeringsplasser enn det som er prosjektert. Vi må se på andre alternativ, forteller prosjektlederen.

Mulige tiltak kan være omdisponering av gater/envegsregulering, utbedring av fortau, legge til rette for samkjøring, sykkelparkering, god skilting og veivisning og en digital plattform som samler og gir oversikt over det som skjer på idrettsanlegget. Det er mange tradisjonelle tiltak som er sårt tiltrengt i området. Samtidig ønsker prosjektet å få inn nye ideer og løsninger.

– Det bør være enklere å gjøre alternative valg for de som bor i tettbygde strøk i nærheten, noe som forhåpentligvis også vil gjøre det enklere for de som kommer langveisfra, påpeker Gjørven.

Hun håper prosjektet og tiltakene som etter hvert settes ut i livet skal føre til positive ringvirkninger som sprer seg gjennom hele befolkningen.

– Det er et mål at dette prosjektet fører til endrede tankesett og vaner blant folk som bruker idrettsanlegget. Mitt håp er at disse så overføres til andre deler av livet også, at man tar de med seg i arbeidet og kanskje til og med på jobbreiser, sier hun med et smil.

– Hele samfunnet må være med

Prosjektet er fortsatt i startfasen og det er liten tvil om at det er mye arbeid som gjenstår før de beste og smarteste løsningene er funnet. Først skal ideer kastes ut, vurderes og velges, deretter skal forslag vedtas. Til slutt kan tiltakene implementeres.

Anita Gjørven.

Og hele prosessen kan innbyggerne selv være med å påvirke. Det var opprinnelig planlagt en åpen workshop om prosjektet 19. mars, men denne måtte avlyses grunnet coronaviruset. Nå planlegger kommunen å holde workshopen som åpent webinar i stedet. Her tas alle innspill imot med takk.

– For at prosjektet skal bli vellykket, må vi ha med hele samfunnet i prosessen. De fysiske tiltakene er viktige, men det handler vel så mye om holdningsendring knyttet til mobilitet, og at innbyggerne selv ønsker å endre vaner. Alle kan bidra og de fleste kan gjøre grep i sin egen hverdag: La bilen stå, velg heller å sykle, samkjøre eller gå om du kan, oppfordrer Gjørven, som selv benytter sin elsykkel i all slags vær – med egne spesiallagde votter festet til styret.

Mer informasjon og dato for åpent webinar kommer.

Om Smart Molde

  • I januar 2019 inngikk Molde kommune og Smart Innovation Norway en treårig samarbeidsavtale for å drive programmet Smart Molde i tett samarbeid.
  • Viktige eksterne samarbeidspartnere er NCE iKuben og ProtoMore. Programmet skal bidra til en bærekraftig næringsutvikling og øke sysselsettingen i Molde.
  • Det er etablert en styringsgruppe og en programgruppe som skal initiere, utvikle og implementere innovative og grønne Smartby-løsninger i Molde.

Les mer: Smart Molde